Dobór do służby w policji

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA KPP W CIESZYNIE INFORMUJE

Kandydaci do służby w policji przyjmowani są w każdy pierwszy i trzeci czwartek ( z wyjątkiem 6 grudnia) od godz. 8.00 do 18.00 a w pozostałe dni od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.
WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • podanie o przyjęcie do służby (wg wzoru)
  • wypełniony  drukowanymi literami kwestionariusz część A i B ( do pobrania ze strony internetowej www.policja.pl)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu)
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały  do wglądu)
  • książeczka wojskowa z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową ( do wglądu)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • osoby posiadające prawo jazdy kategorii A lub C lub wyższe proszone są o wykonanie kserokopii dokumentu (oryginał do wglądu)

 

Dokumenty składa się osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

Pliki do pobrania