Dobór do służby w policji

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA KPP W CIESZYNIE INFORMUJE

KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI PRZYJMOWANI SĄ W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 9.00 DO 14.00.

KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI PRZYJMOWANI SĄ W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 9.00 DO 14.00


WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • podanie o przyjęcie do służby (wg wzoru)
  • wypełniony  drukowanymi literami kwestionariusz część A i B ( do pobrania ze strony internetowej www.policja.pl)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu)
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały  do wglądu)
  • książeczka wojskowa z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową ( do wglądu)
  • dowód osobisty (do wglądu) + jego kserokopia

Załączniki do strony