Wiadomości

Sierż. szt. Kamil Przewieźlik najlepszym dzielnicowym powiatu cieszyńskiego

Data publikacji 25.06.2020

Po raz kolejny, jak każdego roku, wyłoniono najlepszego dzielnicowego naszego powiatu. Konkurs dotyczył osiągnięć i aktywności służbowej dzielnicowych za 2019 rok. Najlepszym spośród nich został wybrany sierż. szt. Kamil Przewieźlik. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu z rąk Starosty Powiatu Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka odebrał okolicznościową statuetkę oraz gratulacje.

Każdego roku Starosta Powiatu Cieszyńskiego doceniając znaczenie i prestiż służby dzielnicowego, przekazuje nagrodę dla najlepszego z nich, wybieranego w drodze konkursu spośród wszystkich dzielnicowych z całego powiatu cieszyńskiego. Komisja, składająca się z przedstawicieli cieszyńskiej policji oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie, przy wyborze „Dzielnicowego Roku 2019” wzięła pod uwagę nie tylko jego wiedzę, ale także osiągnięcia służbowe oraz aktywność w działalności prewencyjnej. Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Wytypowani do udziału w konkursie dzielnicowi musieli najpierw dokonać autoprezentacji, a następnie wykazać się szeroką wiedzą na tematy związane z służbą w Policji, w tym w szczególności na temat przemocy domowej, postępowań w sprawach nieletnich, stosowaną prewencją kryminalną. Każdy z uczestników konkursu ponadto musiał też wiedzieć jak zakwalifikować zdarzenie  kryminalne, jakie wykonać czynności na miejscu takiego zdarzenia , czy też jak zabezpieczyć ślady kryminalistyczne. Komisja brała pod uwagę  również osiągnięcia służbowe oraz stan bezpieczeństwa rejonu dzielnicowego. Oceniając każdy etap konkursu, członkowie komisji najlepszym dzielnicowym powiatu cieszyńskiego wybrali sierż. szt. Kamila Przewieźlika, dzielnicowego KPP Cieszyn. Zaznaczyć trzeba, że wybór nie był łatwy i oczywisty, a poziom wiedzy wszystkich uczestników był na bardzo wysokim poziomie. W konkursie udział wzięło łącznie 7 dzielnicowych reprezentujących komisariaty powiatu cieszyńskiego, Posterunek Policji w Istebnej oraz cieszyńską komendę powiatową.

Nagrodę oraz gratulacje dla najlepszego dzielnicowego roku 2019 wręczył w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł.insp. Jacka Stelmacha,  Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek. Do gratulacji przyłączyli się Wicestarosta Janina Żagan, a także Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kubicius oraz pozostali radni.

Sierż.szt. Kamil Przewieźlik służbę w Policji pełni już od ponad 8 lat. Od ponad trzech lat pracuje w Zespole Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Jego rejon służbowy obejmuje dzielnicę nr 1 ( Boguszowice, Marklowice, Frysztackie Przedmieście). Już wielokrotnie , i to z sukcesami, reprezentował cieszyńskich policjantów. W 2018 roku wygrał wojewódzkie eliminacje do XI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2018”. Miesiąc później razem z st. sierż. Adrianem Piechulskm z KPP Zawiercie stworzyli najlepszy duet i wygrali Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2018” okazując się najlepszą drużyną w kraju.

Warto zaznaczyć, że dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. To ludzie otwarci, kompetentni, dostępni, wzbudzający zaufanie, znający swoje kompetencje jako policjanci, ale umiejący również wskazać podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary życia społecznego, do których należy również szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Dzielnicowi to ludzie wykształceni posiadający minimum wykształcenie średnie. Ponad jedna trzecia z nich posiada wykształcenie wyższe.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowi swoją służbę, która nazwana jest obchodem, pełnia głównie przemieszczając się pieszo w ramach swojego rejonu służbowego. Służbę pełnić mogą również wspólnie z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu służbowego, czy też wykorzystywać środek transportu, co ma szczególne znaczenie w rejonach pozamiejskich. Dzielnicowi są policjantami pierwszego kontaktu w związku z czym dla Państwa wygody zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia komunikacji. Każdy jest  wyposażony w służbowy telefon komórkowy, którego numer został „przypisany do rejonu służbowego”, co oznacza, iż nawet w przypadku zmiany personalnej na stanowisku dzielnicowego znany Państwu numer nie ulega zmianie. Podobnie każdy dzielnicowy ma zapewniony dostęp do poczty elektronicznej, której adres dla ułatwienia rozpoczyna się od wyrażenia dzielnicowy. x@xx.policja.pl. Analogicznie jak numer służbowego telefonu komórkowego adres ten jest przypisany do rejonu służbowego i nie ulega zmianie.