Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie - Informacje kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Informacje kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

ul. Wojska Polskiego 2

43-400 Cieszyn

tel.  (33) 8516200
     
  (33) 8516255

 fax: (33) 8516244

komendant@cieszyn.ka.policja.gov.pl

 

Telefon alarmowy 997
lub  112

 

Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz Komisariaty

E-mail

Telefon
Fax
Wydziały, Komisariaty
 rd@cieszyn.ka.policja.gov.pl
    (33)8549512
-
Wydział Ruchu Drogowego
KPP w Cieszynie
kryminalny@cieszyn.ka.policja.gov.pl     (33) 8516282   (33) 8516244  Wydział  Kryminalny KPP Cieszyn
prewencja@cieszyn.ka.policja.gov.pl    (33) 8516135   (33) 8516244  Wydział  Prewencji KPP Cieszyn
  pg@cieszyn.ka.policja.gov.pl    (33) 8516271   (33) 8516244  Wydział dw. z PG KPP Cieszyn  
 skoczow@cieszyn.ka.policja.gov.pl    (33) 8563610   (33) 8563614  KP Skoczów
 strumien@cieszyn.ka.policja.gov.pl    (33) 8563910   (33) 8563914  KP Strumień
 ustron@cieszyn.ka.policja.gov.pl    (33) 8563810   (33) 8563814  KP Ustroń
  wisla@cieszyn.ka.policja.gov.pl    (33) 8549710   (33) 8549714  KP Wisła
 zebrzydowice@cieszyn.ka.policja.gov.pl    (32) 4783930  (32) 4783934  KP Zebrzydowice
 /gbrxs1995z/skrytka     Adres skrytki e-PUAP KPP Cieszyn

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@cieszyn.ka.policja.gov.pl

  • przesyłanie faksów pod numery: 33 85 16 244

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@cieszyn.ka.policja.gov.pl.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Ładowanie odtwarzacza...