Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

  Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

   

  Program obejmuje swym zasięgiem szeroko pojęte bezpieczeństwo na terenie powiatu cieszyńskiego. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, którą można uzyskać poprzez podjęcie działań restrykcyjno – represyjnych zmierzających do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania zachowań niepożądanych z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, poprzez stworzenie i realizację programu działań prewencyjno – informacyjnych, porządkowych oraz edukacyjno – wychowawczych zmierzających do zapobiegania zagrożeniom.


 

Założenia do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”


 

 1. Poczucie bezpieczeństwa uznać należy za bardzo istotny wskaźnik stanu bezpieczeństwa.

 2. Tolerancja dla nawet najdrobniejszych przejawów niewłaściwego zachowania naruszającego podstawowe zasady współżycia, a tym bardziej dla zachowań niezgodnych z prawem, prowadzi do liczbowego wzrostu i nasilenia jakościowego, gdyż jak wynika z badań, u podłoża wielu groźnych przestępstw, a także innych przejawów dewiacji społecznej najczęściej występuje lekceważenie i brak odpowiedniej reakcji na wcześniejsze przejawy nieposzanowania obowiązujących norm.

 3. Zagrożenia występujące w powiecie można podzielić na następujące:

  - zagrożenia działalnością zorganizowanych grup przestępczych, które choć stosunkowo rzadkie w całej liczbie przestępstw, to jednak ze względu na ich charakter stanowi bardzo poważne zagrożenie i istotnie oddziałuje na poczucie bezpieczeństwa,

  - zagrożenia ze strony innych osób przejawiające się w zachowaniach naruszających normy prawa karnego (wykroczenia i przestępstwa) lub w zachowaniach wynikających na przykład z uzależnień (alkohol, narkotyki),

  - zagrożenia różnymi patologiami społecznymi, a szczególnie alkoholizmem, narkomanią, które wiążą się ze społecznym zasięgiem oddziaływania, na przykład przez „wciąganie” w zakres problemów alkoholika czy narkomana dalszych osób, a w szczególności członków rodziny i społeczności sąsiedzkiej,

  - zagrożenia komunikacyjne stanowiące następstwa przekroczenia przepisów ruchu drogowego, jak i niewłaściwych rozwiązań komunikacyjnych,

  - zagrożenia dla dzieci i młodzieży wynikające z zaniedbań rodzinnych, wychowawczych, działalności sekt oraz patologii społecznych,

  - zagrożenia losowe: pożary, powodzie, katastrofy, naruszenia równowagi środowiska naturalnego,

  - zagrożenia sanitarno – higieniczne i weterynaryjne ze strony nie pilnowanych zwierząt, brudu,

- zagrożenia specjalnie odczuwane przez pewne kategorie osób ze względu na ich stan zdrowia lub wiek.


 

  4. Ze względu na to, że wymienione zagrożenia bezpieczeństwa są ze sobą ściśle powiązane, do wyraźnej poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w powiecie mogą wyłącznie doprowadzić wspólne, systematyczne i skoordynowane działania służb, instytucji i organizacji oraz mieszkańców, których aktywność w tym zakresie ma duże znaczenie.


 

  5. Podstawowe znaczenie mają działania zmierzające do usuwania przyczyn zagrożeń, są nimi przede wszystkim działania prewencyjne i wychowawcze prowadzone w sposób ciągły.


 

  6. Istotne znaczenie w zakresie ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa ma widoczna obecność służb porządkowych działających w sposób skoordynowany, a także szybka naprawa szkód wyrządzonych w trakcie zachowań stanowiących naruszenie prawa.


 

  7. Nieodzownym warunkiem skuteczności realizacji Programu jest jego znajomość, różna w zależności od poziomu zaangażowania w jego realizację, przy czym bardzo ważne znaczenie ma rozpropagowanie Programu wśród mieszkańców powiatu.


 

Podział programu na działy problemowe.


 

Przedstawione w programie propozycje działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego, pogrupowane zostały na działy:


 

 1. Kryminalny

  Przestępczość kryminalna obejmuje zdarzenia różnorodne i o różnym ładunku niebezpieczeństwa. Na zjawisko to składają się między innymi kradzieże kieszonkowe, kradzieże w sklepach, okradanie piwnic i mieszkań, piractwo drogowe, naruszanie nietykalności cielesnej, zabójstwa. Czyny te powodują naruszenie własności, godności, wolności, zdrowia i niestety życia. Dlatego podejmowanie działań mających na celu ograniczenie liczby przestępstw nie wymaga uzasadnienia, gdyż zapobieganie przestępczości leży w szeroko pojętym interesie społecznym. Z drugiej strony zapobieganie przestępczości służy również potencjalnym sprawcom, ponieważ chroni ich przed następstwami popełnionych czynów w postaci odosobnienia, oderwania od rodzin, trudności związanych z powrotem do społeczeństwa po odbyciu kary więzienia.

 2. Prewencyjno - informacyjny

  Niezwykle ważną rolę w programie bezpieczeństwa obywateli odgrywają działania zapobiegawcze, prewencyjno – wychowawcze oraz informacyjne. W myśl starej zasady, że lepiej przeciwdziałać niż „leczyć” należy podejmować szeroko rozumiane działania prewencyjne. Chociaż nawet dobrze prowadzone działania prewencyjne nie wykluczają działalności przestępczej, to jednak zapobieganie zjawiskom patologicznym powoduje obniżenie kosztów walki z tymi zjawiskami. Działania prewencyjne mogą mieć postać działań utrudniających zachowania negatywne np. poprzez zwiększoną liczbę patroli lub działań zachęcających do zachowań pozytywnych np. poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu młodzieży zagrożone zjawiskami patologicznymi. O wszelkich działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa należy szeroko informować obywateli. Należy również prowadzić prelekcje, pogadanki, poradniki zawierające porady dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wydawać informatory, ulotki przybliżające założenia programu.

 

3. Porządkowy

Przestrzeganie norm porządkowych, i to w rozumieniu dosłownym, takich jak: utrzymanie w czystości ulic, parków jak również szeroko rozumiane przestrzeganie przepisów prawa, ma ogromny wpływ na stan poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Brud, bałagan, nieporządek usprawiedliwiają poniekąd naganne zachowanie, podczas gdy czyste i schludne otoczenie skłania do zachowań pozytywnych, bowiem widoczny jest wtedy dystans pomiędzy otoczeniem, a niewłaściwym zachowaniem. Bardzo ważne jest zapewnienie również warunków do przestrzegania prawa, kontrola prawidłowego prowadzenia działalności publicznej przez różne podmioty.


 

4. Komunikacyjny

Niezwykle ważną rolę w życiu współczesnego człowieka odgrywa komunikacja. Wiąże się ona z dojazdami do pracy i do szkoły, z wyjazdami na wakacje, weekendy. Wielu z nas poświęca codziennie sporo czasu na przemieszczanie się. Szczególne zagrożone są dzieci, które nie posiadają umiejętności przewidywania pewnych zagrożeń wynikających z ruchu drogowego i nie znają przepisów z tym związanych. Dzieci w drodze do szkoły pokonują ruchliwe ulice pozbawione poboczy, często uczą się w szkołach lub bawią się na placach zabaw w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych. Zagrożenia wynikające z komunikacji można przewidzieć prowadząc obserwacje natężenia ruchu, ukształtowanie terenu, stan dróg i poboczy, a następnie na podstawie analizy tych czynników należy podjąć działania w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.


 

5. Kryzysowy

Zagrożenia wynikające z sytuacji kryzysowych nie mają bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa mieszkańców i w codziennym życiu nie są odczuwane w takim stopniu, jak wcześniej opisane zagrożenia komunikacyjne czy porządkowe. Jednak wziąwszy pod uwagę ewentualny zasięg i potencjalne zagrożenie zdrowia i życia dużej liczby osób, jak również możliwość wymknięcia się zdarzeń spod kontroli, zagrożenia te wpływają w znacznej mierze na stan bezpieczeństwa. W celu ograniczenia tych zagrożeń należy szybko i sprawnie W przypadku klęsk żywiołowych, takich jak powódź, pożar, uwolnienie toksycznych środków przemysłowych i innych klęsk żywiołowych, należy ograniczyć w miarę możliwości zasięg występowania zagrożeń oraz szybko likwidować skutki. Skutecznym środkiem zapobiegającym sytuacjom kryzysowym są działania prewencyjne. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej reagowanie nastąpi w pierwszej kolejności na szczeblu powiatu, a kiedy zdarzenie przekroczy swym zasięgiem granice powiatu, koordynację działań przejmuje wojewoda.