Programy prewencyjne

Programy realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie.

 

 

1.Bezpieczny ogród  
Program funkcjonuje od sierpnia 2002 roku. Głównym jego celem jest ograniczenie przestępczości na terenie Pracowniczych Ogródków Działkowych a celami pomocniczymi są:
 
-          wzajemne poznanie się działkowiczów, co umożliwi stworzenie systemu wzajemnej samopomocy w zakresie fizycznej ochrony obiektów,
-          budowanie zaufania w ramach danej społeczności,
-          dostarczanie działkowiczom niezbędnej wiedzy o sposobach i metodach zapobiegania przestępczości.
 
Realizacja programu
            Stworzono trzyosobowy zespół stanowiący ogniwo koordynujące działania w ramach programu na terenie całego powiatu. Zespół ten ściśle współpracuje ze specjalistą ds. prewencji kryminalnej KPP Cieszyn, którego rolą jest dostarczanie niezbędnych informacji, materiałów propagandowych a także propagowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania i realizacji programu. Dużą rolę do spełnienia mają dzielnicowi, wypracowują strategię działania na swoim terenie. Co najmniej raz w miesiącu dokonują wspólnie z przedstawicielem POD obchodu całego terenu ogrodu. Na spotkaniach z działkowiczami przekazywane są informacje z zakresu prewencji kryminalnej (z wykorzystaniem materiałów propagandowych).
 
2.        Narkotykowe dylematy
         Głównym celem tego programu jest ograniczenie zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży, a także uświadomienie społeczeństwu skali problemu oraz sprowokowanie podmiotów poza policyjnych do dyskusji i współpracy w zakresie zapobiegania narkomanii. Program obejmuje trzy aspekty:
 
Działania edukacyjne – polegają na szkoleniach poszczególnych grup zawodowych, zwłaszcza nauczycieli, w zakresie zagadnień dotyczących klasyfikacji narkotyków, ich wyglądu, działania na ludzki organizm, symptomów pojawiających się po ich zażyciu oraz akcesoriów używanych przez narkomanów. Równolegle prowadzone są prelekcje dla rodziców, podczas których omawia się powody, dla których dziecko sięga po narkotyk, fazy uzależnienia, a także przedstawiana jest oferta instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym.Program funkcjonuje w oparciuo prezentacje multimedialne. Pakiet zawiera trzy prezentacje:
 
-          pierwsza o strukturze liniowej, wykorzystywana jako podkład obrazowy, ilustrujący zagadnienia wykładu w trakcie szkoleń.
 
-          druga, interaktywna o charakterze uniwersalnym, przeznaczona dla dowolnego odbiorcy zainteresowanego daną problematyką. Zawiera szczegółowe informacje na temat samych narkotyków jak również przepisów prawnych, instytucji pomocowych itp.
 
-          trzecia to gra decyzyjna przeznaczona dla gimnazjalistów. Grający kieruje poczynaniami bohatera, który zmuszany jest do podejmowania różnych decyzji. Każda z nich rodzi określone konsekwencje, które są od razu omawiane i weryfikowane poprzez umieszczenie komunikatu o odpowiedniej treści.
 
 
Działania promujące model zdrowego stylu życia – polegają na wykorzystaniu podczas imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych wizerunków i wypowiedzi osób, cieszących się popularnością, celem zniechęcania młodych ludzi do sięgania po substancje odurzające.
 
Działania stwarzające alternatywę spędzania czasu wolnego przez młodzież   - polegają na organizowaniu turniejów sportowych, konkursów plastycznych i literackich oraz aktywowaniu do twórczej działalności w dziedzinie profilaktyki. Ogłaszane są m.in. konkursy na pocztówkę lub hasło z przesłaniem antynarkotykowym oraz inne inicjatywy jak np. wybory miss i mistera zdrowego stylu życia.
 
3. Bezpieczna szkoła
Głównym celem jest ograniczenie zjawiska przestępczości wśród nieletnich a także patologii występujących w środowisku dzieci i młodzieży. Powołano do życia zespół składający się z pedagogów szkolnych, dyrektorów, kuratorów dla nieletnich, pracowników socjalnych, policjantów oraz strażników miejskich. Zespół spotyka się raz w miesiącu i wspólnie opracowuje strategię walki z niekorzystnymi zjawiskami występującymi w szkole, zwłaszcza z przemocą, agresją oraz przestępczością. Ustala się kierunki działań profilaktycznych, tak by były one ujednolicone we wszystkich szkołach. W ramach tego programu opracowano ulotki i materiały edukacyjne dla uczniów. Inicjowane są także przedsięwzięcia stwarzające alternatywę spędzania czasu wolnego przez młodzież, poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym. . W ramach tego programu policjanci przeprowadzają prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz podstaw prawa karnego. W ten sposób edukuje się młodzież w zakresie obowiązującego w naszym kraju porządku prawnego.
 
 
4. Bezpieczne miasto
Program działa na terenie miasta Cieszyn i skupia w sobie wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach prewencji kryminalnej i profilaktyki. Ciałem doradczym i nadzorującym jest Rada Koordynacyjna, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich podmiotów mających wpływ na stan bezpieczeństwa w mieście tj.: Prokuratury Rejonowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej, pedagodzy szkolni, kuratorzy. Przewodniczącym jest burmistrz miasta.