Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Start programu "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

Budowanie poczucia bezpieczeństwa na drogach (wśród wszystkich jej użytkowników), stanowi ważne zadanie zarówno dla Policji jak i instytucji publicznych powołanych do wykonywania tego rodzaju zadań m.in. organów administracji, samorządowych, oświatowych,

Dlatego też, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dążąc do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg przygotował WOJEWÓDZKI PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANY NA OGRANICZENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH I ICH SKUTKÓW WŚRÓD MŁODYCH KIEROWCÓW P/N „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, zaakceptowany przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jarosława Szymczyka.
 

Program ten został ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Jego podstawą jest analiza problemów i zagrożenia powodowanego przez młodych kierowców, w oparciu o dane statystyczne za lata 2001-2010 z terenu woj. śląskiego. Na podstawie tych danych proponuje się podejmowanie konkretnych i ukierunkowanych działań naprawczych.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych na terenie woj. śląskiego, co czwarty wypadek drogowy gdzie sprawcą był kierujący pojazdem mechanicznym, był spowodowany przez jednego z młodych kierowców. Co trzecia osoba która zginęła z winy kierującego pojazdem mechanicznym, poniosła śmierć w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę w wieku 18-25 lat.
 

Do głównych przyczyn zdarzeń powodowanych przez tą grupę kierowców należą:
 

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 26,1 % ogółu zdarzeń.
  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 23,8 % ogółu zdarzeń.
  • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 20,4 % ogółu zdarzeń.


Mogą one wynikać przede wszystkim z niedostatecznych umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem i braku doświadczenia niezbędnego każdemu kierowcy. Problem stanowi również kierowanie przez młodych kierowców samochodami pod wpływem alkoholu. Na przestrzeni lat 2001-2010 sprawcami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi okazało się 9,7 % kierujących pod wpływem alkoholu sprawców z grupy wiekowej 18-25 lat.

 

 

Podstawowe płaszczyzny działania na które zostanie zwrócona szczególna uwaga to:
 

  • profilaktyka,
  • edukacja
  • działania represyjne.


Główne cele prowadzonej kampanii to:
 

  • Poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego poprzez ograniczenie liczby zdarzeń drogowych wśród kierujących pojazdami w wieku 18-25 lat.
  • Diagnozowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące ze strony kierowców w wieku 18-25 lat.


Zadania realizowane będą na przestrzeni kolejnych lat podczas pogadanek, prelekcji, szkoleń czy ukierunkowanych kontroli drogowych, gdyż jedynie podejmowanie długoterminowych działań może przynieść pozytywne efekty. Wierzymy, że bieżące analizowanie i diagnoza zdarzeń z udziałem młodych kierowców, pozwoli podjąć kroki zmierzające w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach. Wszystkich, dla których bezpieczeństwo na drodze jest wartością nadrzędną zapraszamy do współpracy w ramach kampanii !